Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Випадкове зображення

dscn3243.jpg

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
163
224
163
5425
408566
192.168.0.146

Зараз на сайті

На сайті 10 гостей та немає учасників

Share

Комунальний заклад "Новобузька публічна бібліотека"

 

Бібліотеки – це не лише зібрання книг, це – цілий світ, відкритий кожному, хто любить книгу. Бібліотеки для дуже багатьох людей – наших читачів, наших колег – це величезна частина їхнього життя.

У 60-х роках всього в районі працює 92 бібліотеки різних відомств (районні, міські, сільські, колгоспні, приклубні, шкільні та ін..) із загальним фондом понад 400 тис. екземплярів книг. Їх послугами користуються 21,3 тисячі дорослих читачів і 6,5 тисячі дітей шкільного віку. Лише дві районні бібліотеки – для дорослих і для дітей – обслуговують щороку близько 7 тис. читачів і видають ним 170-180 тис. екземплярів книг.

Бібліотеки – це арсенали книжкових багацтв, скарбниці духовної культури.

У 1975 році у країні постало питання централізації бібліотек. Централізація – це справді важливий напрямок розвитку бібліотечної справи. Зміст її полягає в тому, що раніше самостійно існуючі, відокремлені одна від одної в місті, в районі масові бібліотеки реорганізовуються у філіали центральних, міських, районних бібліотек. На цій основі створюється якісно-нова система, яка має єдине адміністративно-господарське керівництво, спільні книжкові фонди, єдиний процес комплектування, обробки і використання літератури.

Важливим і найголовнішим етапом об’єднання бібліотек Новобузького району є зміцнення їх матеріальної бази, переміщення або розширення приміщень бібліотек з виділенням для них читальних залів, книгосховищ, абонементу.

В серпні цього ж року проведена централізація бібліотечного обслуговування населення нашого району. Районна бібліотека була реорганізована в центральну, а районна бібліотека для дітей – у відділ обслуговування дітей центральної бібліотеки.  Сільські бібліотеки  реорганізовані в філіали центральної - 20 сільських та 1 міська.

На момент централізації книжковий фонд бібліотек системи становив 216737 примірників.

Директором централізованої бібліотечної системи було призначено Тетяну Якимівну Павлову, а Поліну Іванівну Веселіну її заступником.

Одним з основних напрямків  організації бібліотечного    обслуговування   населення  є   координація діяльності центральної районної бібліотеки, її     фі­ліалів  з бібліотеками    інших систем і відомств. З цією метою Новобузька центральна  районна  бібліотека, як методичний центр, розробляє      координаційні плани комплектування,  інформаційно-бібліографічного обслуговування, проведення   бібліотеч­них уроків.  Найважливіші питання координації біблі­отек вирішуються  на  за­сіданнях міжвідомчої ради при районному відділі ку­льтури.

Всього в районі 66 на­селених пунктів, 21 з них обслуговується стаціонар ними бібліотеками - філіа­лами. В 42-х селах органі­зовані бібліотечні пункти видачі.

Бібліотеками  централі­зованої системи за  1983 рік  обслужено  26830 читачів. Читанням по селу охоплено 89 відсотків на­селення. По місту процент охоплення   бібліотечним обслуговуванням, скла­дало 60.

Посаду директора з1983 по 1999 роки займала Людмила Миколаївна Костюк.

90- ті  роки були не самими спри­ятливими в долі бібліотек району. Скоротилась мережа бібліотек (закрито Показнянську, Терехівську сіль­ські бібліотеки, міські бібліотеки №1,, №2), в чотири рази скорочено штат бібліотечних працівників, в тому чис­лі в три рази штат працівників цен­тральної районної бібліотеки. 15 бібліотек-філіалів передано на тимчасове (до 2000 р.) утримання гос­подарствами району. Чотири роки бібліотеки не поповнюють свої фонди новою літературою, сільські бібліотеки залишились без періодич­них видань, вкрай обмежена передпла­та періодики районними бібліотеками. Працівників, які залишились на дер­жавному утриманні, переведено на не­повний робочий день. Неопалювані, не відремонтовані приміщення, систематична зат­римка заробітної плати — ось непов­ний перелік того негативного, що ми мали  на той час.

Але не зважаючи на важкі еконо­мічні умови і докорінну ламку соці­альної структури, більшість бібліо­тек продовжують виконувати свою просвітницьку діяльність, пристосо­вуються до нових економічних умов.

Бібліотеками району, які підпо­рядковані міністерству культури, на той час користувалось 16000 жителів району, в т. ч. — 5000 дітей: 2750 читачів юнацького віку. Книговидача складає щорічно 290000 екземплярів, у т. ч. — 105000 екзем­плярів для дітей. Книжковий фонд на початок 90-тих років складав 336917 примірників, а на кінець даного десятиліття скоротився до 240862 примірників.

 В межах своїх мож­ливостей бібліотеки проводять ціка­ві заходи по популяризації літерату­ри з питань розбудови державності України, відродження національних традицій, краєзнавства, становлення правової культури читачів, валеології, науково-природничої тематики, художньої літератури, мовознавства, літературознавства, мистецтва та ін.

В економічній ситуації 90 – х років бібліотекам доводиться боротися за виживання, знаходити нові можливості задоволення запитів читачів. Так з 1997 року Новобузька централізована бібліотечна система впроваджує платні послуги на літературу підвищеного попиту, що дало можливість поповнювати її фонд. Бібліотеки системи мають можливість запропонувати читачам усі новинки художньої літератури, що з’являються на полицях книжкового магазину і в підприємців. На другий же день ці книги з’являються на полицях бібліотек. Ціни на платному абонементі помірні, доступні для користувачів. Читачі мають можливість познайомитись з усім новим, що пропонує наша видавнича справа за 10 відсотків від вартості однієї книги.

Станом на 2000 рік в районі маємо централізовану бібліотечну систему, до складу якої входять 22 книгозбірні Міністерства культури і туризму, із них дві  — дитяча та доросла, 18 сільських бібліотек-філій, та 2 міські філії.

Протягом десяти років керівництво змінювалося посаду директора  Новобузької ЦБС займали: Зінаїда Андріївна Шинкарьова (1999-2003рр.), Лариса Дмитрівна Астраханцева (2004-2006рр.). З 2008 року директор Новобузької ЦБС Ілона Олександрівна Бондаревська.

З 2009 року Новобузька централізована бібліотечна система бере участь у про­ектах, що проводить про­грама «Бібліоміст». Проекти здійснюються в рамках про­грами «Глобальні бібліоте­ки» Фонду Білла та Мелінди Гейтс, Одним з основних завдань програми є поліп­шення доступу населення до інформації шляхом облад­нання публічних бібліотек комп'ютерною технікою, а також передбачає забезпе­ченні сучасними Інтернет-послугами бібліотек усіх міст України».

18 лютого 2011 року на прес-конференції в Укрін­форм було оголошено переможців по про­екту «Організація нових бібліотечних послуг з вико­ристанням вільногодоступу до Інтернет» за програмою «Бібліоміст». Серед переможців проекту - Новобузька централізована бібліотечна система. У проекті брали  участь центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, Жовтнева, Баратівська, Березнегуватська сільські бібліотеки-філії (Вони безкоштовно одержали 15 комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням,сканери, принтери й інше) У районі було створено 5  пунктів вільного доступу до Інтернет.

За роки Незалежності в галузі культури району нео­дноразово відбувалась реорга­нізація, але позитивним є те, що вдалося зберегти мережу закладів, в багатьох — понови­ти матеріально-технічну базу, створити умови для організації змістовного дозвілля як у місті, так і в селах.

Нині спостерігаються зміни й у діяльності самих бібліотекарів, які по-новому, енергійно буду­ють відносини з місцевою громадою, органами вла­ди, громадськими організація­ми, приватними підприємцями, меценатами, що зумовлює зміц­нення матеріально-технічної бази книгозбірень, слугує запо­рукою стабільного розвитку у майбутньому.

Сьогодні досить складна ситуація, пов'язана зі скоро­ченням чисельності населення. Та незважаючи на це, доки люди живуть, доки народжуються діти і доки є надія на майбутнє, бібліотеки мають працювати та виконувати свою місію.

Працівники бібліотек системи виконують функції юристів, економістів, психологів, соціо­логів. Важлива роль належить бібліотекарю і як посереднику між місцевою владою та жителями.

Завдання бібліотекарів - побудувати бібліотеку майбутнього - сучасну, привабливу, комфортну, автоматизовану.

 


 

 

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 19%
Раз на місяц - 17.2%
Раз на тиждень - 24.1%
Кожен день - 29.3%
Жодного разу - 10.3%

Total votes: 58

Відео про бібліотеку
Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com